Wp Horoskopy
Udzieliliśmy ponad 3 miliony porad
wp

Regulamin


I. DEFINICJE.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących określeń pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z RODO, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 2. Ekspert – osoba fizyczna, która świadczy Usługi Ezoteryczne na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy Internetowej oraz udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate, na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy współpracy.
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr16, poz. 93 ze zm).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. Konto – indywidualne konto założone przez Użytkownika Zarejestrowanego w Platformie Internetowej, za pośrednictwem którego Eksperci świadczą Usługi Ezoteryczne na jego rzecz.
 6. Newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail, informacji handlowych i marketingowych dot. Platformy Internetowej, w tym horoskopu dziennego, tygodniowego lub miesięcznego (według wyboru), przez Usługodawcę.
 7. Platforma Internetowa – należący do Usługodawcy serwis o tematyce ezoterycznej, dostępny pod adresem www.wrozbyonline.pl, pośredniczący w realizacji Usług Ezoterycznych pomiędzy Użytkownikami a Ekspertami oraz serwis partnerski dostępny pod adresem horoskop.wp.pl.
 8. Polityka Prywatności – informacja o sposobie i zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://www.wrozbyonline.pl/polityka-prywatnosci, https://horoskop.wp.pl/home/polityka_prywatnosci oraz w siedzibie Usługodawcy.
 9. Portfel - funkcjonalność Konta Użytkownika Zarejestrowanego, w której przechowywana jest informacja o ilości punktów dostępnych dla celów skorzystania z Usług Ezoterycznych świadczonych przez Ekspertów, takich jak: CHAT, E-MAIL, TELEFON oraz CALLBACK.
 10. Premium Rate - usługi o podwyższonej opłacie, świadczone za pomocą wiadomości SMS, MMS lub głosowo, poprzez specjalny numer (7xx). Usługi Premium Rate dostępne na Platformie Internetowej to: SMS Premium i TELEFON 708.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy Internetowej oraz z wykorzystaniem udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate, udostępniony pod adresem https://www.wrozbyonline.pl/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 13. Siła wyższa - niemożliwa do przewidzenia sytuację lub zdarzenie zewnętrzne niezależne od woli Stron, w tym w szczególności: klęska żywiołowa (powódź, pożar o dużych rozmiarach, trzęsienie Ziemi), niekorzystne warunki pogodowe (silne i długotrwałe opady deszczu lub śniegu, gwałtowane wiatry), zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, działania władzy państwowej (zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów), katastrofy lotnicze, morskie lub lądowe bądź epidemie, awarie infrastruktury technicznej dostawców sieci telekomunikacyjnej, internatowej lub hostingowej, które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy.
 14. Użytkownik – korzystająca z Platformy Internetowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której zdolność prawną nadają przepisy szczególne.
 15. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował Konto w Platformie Internetowej.
 16. Usługi Ezoteryczne - usługi o tematyce ezoterycznej świadczone przez Eksperta na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy Internetowej i za pośrednictwem udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate, przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacji:
  1. CHAT – usługa umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu rozmowę w czasie rzeczywistym z Ekspertem przy użyciu komunikacji tekstowej, za pośrednictwem Platformy Internetowej;
  2. VideoCHAT - usługa umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu rozmowę w czasie rzeczywistym z Ekspertem przy użyciu połączenia audio-video, za pośrednictwem Platformy Internetowej;
  3. E-MAIL – usługa umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu wysłanie wiadomości tekstowej do Eksperta i otrzymanie od niego odpowiedzi, za pośrednictwem Platformy Internetowej;
  4. TELEFON – usługa umożliwiająca Użytkownikowi rozmowę telefoniczną z Ekspertem poprzez sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej, za pośrednictwem wygenerowanego numeru i kodu PIN w Platformie Internetowej;
  5. CALLBACK - usługa umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu zamówienia rozmowy telefonicznej z Ekspertem poprzez połączenie przychodzące z numeru 23102399 na numer Użytkownika Zarejestrowanego podany przez niego za pośrednictwem Platformy Internetowej;
  6. SMS Premium – usługa Premium Rate umożliwiająca Użytkownikowi wysłanie wiadomości tekstowej SMS do Eksperta i otrzymanie od niego odpowiedzi, za pośrednictwem specjalnego numeru o podwyższonej opłacie (7xxx);
  7. TELEFON 708 - usługa Premium Rate umożliwiająca Użytkownikowi rozmowę telefoniczną z Ekspertem poprzez sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej, za pośrednictwem specjalnego numeru o podwyższonej opłacie (7xx);
 17. Usługodawca – 4C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 834899, NIP: 5252818955, REGON: 385822985 o kapitale zakładowym 50 000 PLN.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 19. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, administratorem i operatorem Platformy Internetowej jest Usługodawca.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki rejestracji i korzystania z Konta w Platformie Internetowej, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Internetowej;
  2. warunki zawierania umów o świadczenie Usług Ezoterycznych pomiędzy Użytkownikami a Ekspertami;
  3. warunki prezentowania oferty oraz informacji na temat Ekspertów i świadczonych przez nich Usług Ezoterycznych za pośrednictwem Platformy Internetowej oraz za pośrednictwem udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate;
  4. rodzaje i zakres Usług Ezoterycznych świadczonych przez Ekspertów Ezoterycznych za pośrednictwem Platformy Internetowej oraz za pośrednictwem udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate;
  5. zasady publikowania treści, w tym opinii w Platformie Internetowej przez Ekspertów i Użytkowników;
  6. zasady reklamacji;
  7. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami;
  8. zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
  9. zasady zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Eksperci mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy Internetowej przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej, bez wcześniejszego uprzedzania o tym, w sytuacji gdy:
  1. zaistnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych konserwacją, modernizacją, aktualizacją lub obsługą techniczną Platformy Internetowej;
  2. wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako Siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej w przypadkach określonych w pkt. 3 powyżej.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma Internetowa oraz jej funkcjonalności działały poprawnie. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy Internetowej, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług Ezoterycznych, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia. Usługodawca zastrzega jednakże, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy Internetowej oraz jej funkcjonalności. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązuje w przypadku Konsumentów.
 6. W celu korzystania z Platformy Internetowej w pełnym zakresie po stronie Użytkownika muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Do korzystania z Platformy Internetowej niezbędne są:
  1. komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies;
  4. komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi video chat;
  5. telefon stacjonarny lub komórkowy, z aktywnym numerem telefonu, umożliwiający korzystanie z usług Premium Rate.
 7. Usługodawca używa protokołów Transport Layer Security (TLS) w celu zapewnia uwierzytelniania, poufności i ochrony integralności transmisji danych w Platformie Internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania Konta stanowi jedynie podstawowy element systemu zabezpieczeń mającego na celu ochronę zawartości konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła i wymaga postępowania Użytkownika zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa konta. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Platformy Internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do Konta Użytkownika, przejęcia hasła przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami, w związku z czym rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zachowania w poufności swojego hasła, okresowej zmiany hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad bezpiecznego użytkowania Internetu (programy antywirusowe, zapory sieciowe, itp.).
 8. Usługodawca może organizować promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne na Platformie Internetowej.
 9. Usługodawca nie świadczy usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 10. Z Usługodawcą można skontaktować się pod adresem ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa, pod numerem telefonu 22 310 23 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00) oraz pod adresem e-mail: biuro@wrozbyonline.pl. Wszelkie uwagi dotyczące działania Platformy Internetowej można zgłaszać również pod adresem https://www.wrozbyonline.pl/Zglos_sugestie.

III. RODZAJE USŁUG. ZAWARCIE UMOWY. PŁATNOŚCI.

 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Platformy Internetowej, za pośrednictwem której Eksperci mogą świadczyć Usługi Ezoteryczne na rzecz Użytkowników, w tym za pomocą zakładanych przez Użytkowników Kont lub za pomocą udostępnionych przez Usługodawcę numerów Premium Rate. Na Platformie Internetowej prezentowane są również treści ezoteryczne, w szczególności horoskopy, oraz udzielane są informacje o Ekspertach, o sposobie kontaktu z Ekspertami oraz o oferowanych przez nich Usługach Ezoterycznych.
 2. Użytkownikiem Platformy Internetowej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy Internetowej następujące odpłatne Usługi Ezoteryczne i sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem: CHAT, VideoCHAT, E-MAIL, TELEFON, CALLBACK, SMS Premium oraz TELEFON 708.
 4. Usługi CHAT, VideoCHAT, E-MAIL oraz CALLBACK dostępne są tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych, natomiast usługa TELEFON oraz usługi Premium Rate, tj. SMS Premium oraz TELEFON 708 nie wymagają posiadania przez Użytkownika Konta. Skorzystanie z usługi TELEFON możliwe jest również poprzez założenie tymczasowego konta Użytkownika, które wygasa z momentem zakończenia danej usługi TELEFON.
 5. Płatność za usługi Premium Rate, tj. SMS Premium oraz TELEFON 708 pobierana jest przez operatora telefonii komórkowej, z którym Użytkownik ma podpisaną umowę. Usługi Premium Rate są dostępne tylko u operatorów telefonii komórkowej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Płatność za usługi CHAT, VideoCHAT, E-MAIL, TELEFON oraz CALLBACK następuje poprzez wydanie zgromadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego punktów w Portfelu. Ilość posiadanych punktów Użytkownik Zarejestrowany może w dowolnym momencie sprawdzić na swoim Koncie w Platformie Internetowej. Użytkownik może również skorzystać z usługi TELEFON bez rejestracji Konta, doładowując jednorazowe konto, aby otrzymać na swój adres e-mail unikalny, tymczasowy numer klienta oraz PIN.
 7. Portfel można zasilać (doładować) punktami wybierając jedną z metod płatności dostępnych na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego w Platformie Internetowej. W zależności od wybranej metody płatności, minimalna kwota doładowania wynosi 10,00 PLN a maksymalna kwota doładowania – 1 000,00 PLN. Wpłaty mogą być dokonywane jedynie w pełnych złotych. Za każdy doładowany 1 PLN Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje 100 punktów do wydania na Usługi Ezoteryczne w Platformie Internetowej. Limit punktów zgromadzonych w Portfelu nie może przekroczyć liczby 1 000 000.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wpłaty do Portfela w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku uznania wpłaty za potencjalnie naruszającą obowiązujące przepisy prawa.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków Użytkownika Zarejestrowanego do Portfela wynikające z działań operatora płatności. Wszelkie roszczenia w tym zakresie Użytkownik Zarejestrowany powinien zgłosić do operatora płatności.
 10. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do zwrotu środków odpowiadających ilości niewykorzystanych punktów, którymi zasilił Portfel. W celu realizacji zwrotu – Użytkownik Zarejestrowany zgłasza żądanie zwrotu Usługodawcy elektronicznie na adres: biuro@wrozbyonline.pl. Zwrot niewykorzystanych środków zostanie dokonany na rachunek/konto Użytkownika Zarejestrowanego, z którego zasilono Portfel. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany zasilił Portfel z różnych rachunków/kont, Usługodawca, na żądanie zwrotu, dokona zwrotu środków na ten rachunek/konto, z którego Użytkownik Zarejestrowany zasilił Portfel ostatnio lub na rachunek/konto Użytkownika Zarejestrowanego wskazany przez niego w żądaniu zwrotu. Realizacja zwrotu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 dni od momentu zgłoszenia żądania zwrotu przez Użytkownika Zarejestrowanego. Z tytułu zwrotu środków Usługodawca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10,00 PLN.
 11. Koszt każdej Usługi Ezoterycznej podany jest przy informacjach na temat danego Eksperta na jego profilu w Platformie Internetowej i może różnić się w zależności od Eksperta, rodzaju wybranej formy komunikacji i czasu jej trwania. Opłata za usługę CHAT, VideoCHAT, TELEFON i CALLBACK jest taryfikowana za każdą rozpoczętą minutę według indywidualnej stawki podanej przez Eksperta. Obowiązujące stawki są widoczne w profilu każdego Eksperta przed realizacją usługi.
 12. W przypadku usługi TELEFON opłata pobierana na Platformie Internetowej nie zawiera w sobie standardowej opłaty za połączenie pobieranej przez operatora telekomunikacyjnego, w związku z czym skorzystanie z usługi TELEFON wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowego kosztu opłaty za połączenie zgodnie z taryfą jego operatora telekomunikacyjnego.
 13. Umowa o udostępnienie możliwości korzystania z Usług Ezoterycznych Ekspertów za pośrednictwem Platformy Internetowej zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Zarejestrowanym z chwilą zarejestrowania (utworzenia) Konta w Platformie Internetowej przez Użytkownika Zarejestrowanego. Z chwilą zawarcia umowy Użytkownik Zarejestrowany nabywa prawo do korzystania z Usług Ezoterycznych Ekspertów za pośrednictwem Platformy Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 14. Umowa o udostępnienie możliwości korzystania z Usług Ezoterycznych Ekspertów za pośrednictwem Platformy Internetowej zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnej Usługi Ezoterycznej dostępnej w Platformie Internetowej, która nie wymaga założenia Konta, tj. z chwilą wybrania numeru Premium Rate udostępnionego w Platformie Internetowej, rozpoczęcia połączenia telefonicznego/wysłania wiadomości SMS przez Użytkownika lub założenia i doładowania jednorazowego tymczasowego konta w celu skorzystania z usługi TELEFON. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia wykonywania usługi Premium Rate lub TELEFON przez Eksperta lub rozłączenia rozmowy telefonicznej przez Użytkownika.
 15. Brak możliwości skorzystania z Usług Ezoterycznych wybranego Eksperta z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie stanowi nienależytego wykonania czy niewykonania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 16. W przypadku usługi TELEFON, CALLBACK, CHAT i VideoCHAT, połączenie pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym (a także Użytkownikiem w przypadku korzystania z usługi TELEFON bez rejestracji Konta) a Ekspertem zostanie przerwane automatycznie po skończonym limicie czasowym, który obliczany jest na podstawie zgromadzonych punktów w Portfelu. Jeśli połączenie zostanie zakończone przed upływem limitu czasowego, niewykorzystane punkty zostaną na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego. W przypadku Użytkownika, który założył i doładował jednorazowe tymczasowe konta w celu skorzystania z usługi TELEFON, niewykorzystane punkty przepadają.
 17. Opłata za usługę E-MAIL podlega indywidualnej wycenie przez Eksperta. Użytkownik Zarejestrowany za pośrednictwem Platformy Internetowej wysyła zapytanie do danego Eksperta, który następnie wycenia usługę. Wykonanie usługi następuje po zaakceptowaniu wyceny Eksperta przez Użytkownika Zarejestrowanego, a w przypadku braku wystarczających punktów w Portfelu – po doładowaniu Portfela stosowną kwotą przez Użytkownika Zarejestrowanego. W przypadku braku zaakceptowania wyceny Eksperta przez Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik Zarejestrowany nie ponosi żadnych kosztów.
 18. Koszt usługi TELEFON 708 podany jest na profilu Eksperta świadczącego tego typu usługę. Opłata naliczana jest za każdą minutę połączenia.
 19. Koszt usługi SMS Premium podany jest na profilu Eksperta świadczącego tego typu usługę. Opłata naliczana jest od każdej wiadomości SMS (do 160 znaków, bez polskich znaków) wysłanej do Eksperta.
 20. Usługi Ezoteryczne świadczone przez Ekspertów nie są usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Platformy Internetowej. Platforma Internetowa umożliwia jedynie skorzystanie z Usług Ezoterycznych Ekspertów.
 21. Usługodawca nieodpłatnie świadczy również za pośrednictwem Platformy Internetowej na rzecz Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu przeglądania i odczytywania treści (m.in. horoskopy) umieszczonych w Platformie Internetowej. Zawarcie umowy na świadczenie przedmiotowej usługi następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z (przeglądania) Platformy Internetowej. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z przedmiotowej usługi poprzez opuszczenie Platformy Internetowej.
 22. Użytkownik może również zawrzeć z Usługodawcą umowę na nieodpłatne dostarczanie Newslettera wydawanego w formie elektronicznej i przesyłanego przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail. W ramach Newslettera Użytkownik będzie otrzymywał horoskop dzienny, tygodniowy lub miesięczny (według wyboru) oraz informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy.
 23. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie Newslettera następuje poprzez wejście na stronę https://www.wrozbyonline.pl/horoskop, kliknięcie na link "Darmowy horoskop na maila" oraz przejście przez formularz zamawiania. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link "usuń z newslettera" zawarty w każdej wiadomości z Newsletterem lub po zalogowaniu na swoje Konto.
 24. Zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczanie Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w tym na dostosowywanie kierowanych do niego informacji marketingowych na podstawie podanych przez Użytkownika informacji.
 25. Dane osobowe podane na potrzeby realizacji umowy o nieodpłatne dostarczanie Newslettera będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie Danych osobowych do celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, co równoznaczne będzie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

IV. REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem korzystania z usług CHAT, VideoCHAT, E-MAIL oraz CALLBACK jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji (utworzenia) Konta w Platformie Internetowej. Do skorzystania z usług Premium Rate oraz do przeglądania treści udostępnionych w Platformie Internetowej nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w Platformie Internetowej, a w przypadku usługi TELEFON wystarczające jest utworzenie jednorazowego, tymczasowego konta i doładowanie go punktami.
 2. W celu zarejestrowania swojego Konta w Platformie Internetowej, Użytkownik powinien:
  1. prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.wrozbyonline.pl/rejestracja, tj. podać wszystkie wymagane w formularzu dane i ustawić hasło;
  2. potwierdzić adres e-mail poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w wiadomości e-mail przesłanej na podany podczas rejestracji adres e-mail;
  3. zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin.
 3. Do skorzystania z niektórych usług dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych niezbędne jest również podanie numeru telefonu komórkowego i zweryfikowanie go przez Usługodawcę poprzez przesłanie SMS.
 4. Istnieje również możliwość zarejestrowania Konta za pośrednictwem konta społecznościowego Facebook poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się z Facebook”.
 5. Użytkownik ma 30 dni od dnia otrzymania wiadomości powitalnej wraz z linkiem aktywacyjnym na dokonanie potwierdzenia adresu e-mail. W przypadku braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 30 dni, Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji swojego Konta w Platformie Internetowej. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że podane przez niego podczas rejestracji Konta dane:
  1. są prawdziwe, kompletne, dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych.
 7. Rejestracja Konta w Platformie Internetowej jest bezpłatna.
 8. Użytkownik Zarejestrowany każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta w Platformie Internetowej po zalogowaniu do Platformy Internetowej za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 9. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość zarządzania Kontem, w tym jego ustawieniami (prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 10. Użytkownik Zarejestrowany akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 11. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem Zarejestrowanym dot. świadczonych usług.
 12. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Platformie Internetowej.
 13. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta lub usunąć bądź zablokować istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Platformy Internetowej, dany Użytkownik posiada już jedno Konto w Platformie Internetowej, jeżeli Użytkownik podczas dokonywania rejestracji dopuścił się naruszenia Regulaminu lub jeżeli Użytkownik posiadał już wcześniej Konto w Platformie Internetowej, które zostało usunięte bądź zablokowane z powodu naruszenia przez danego Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 15. Usługodawca może zablokować ze skutkiem natychmiastowym Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do Konta lub ograniczyć Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do części lub całości funkcjonalności (w tym do niektórych lub wszystkich Usług Ezoterycznych) Konta w Platformy Internetowej, w przypadku przewidzianym w pkt VI. 16. Regulaminu.
 16. Zablokowanie Konta skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Usług Ezoterycznych zarezerwowanych dla Użytkowników Zarejestrowanych. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany jest zainteresowany odblokowaniem Konta powinien skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie w celu wyjaśnienia sprawy. Konto zostanie odblokowane przez Usługodawcę w przypadku wyjaśnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego przyczyny zablokowania Konta i złożenia zapewnienia o powstrzymywaniu się w przyszłości od naruszeń Regulaminu.
 17. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku gdy:
  1. Użytkownik Zarejestrowany nie skontaktował się z Usługodawcą przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie w celu wyjaśnienia sprawy i nie złożył zapewnienia o powstrzymywaniu się w przyszłości od naruszeń Regulaminu, w ciągu 1 roku od dnia zablokowania dostępu do Konta;
  2. Użytkownik Zarejestrowany nie skorzystał z żadnej Usługi Ezoterycznej zarezerwowanej dla Użytkowników Zarejestrowanych w ciągu 1 roku od dnia dokonania rejestracji Konta;
  3. Konto Użytkownika Zarejestrowanego było dwukrotnie zablokowane przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w Regulaminie;
  4. wymaga tego zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
  5. wymaga tego zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług przez Usługodawcę, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Platformy Internetowej, w tym również wycofanie Platformy Internetowej lub pewnych jej funkcjonalności.
 18. Użytkownik, którego Konto zostało uprzednio usunięte przez Usługodawcę, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 19. Usługodawca każdorazowo uprzedza Użytkownika Zarejestrowanego o zamiarze oraz przyczynie usunięcia jego Konta, wysyłając wiadomość na jego adres e-mail.
 20. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie usunąć swoje Konto klikając na swoim Koncie przycisk „Usuń Konto” lub przesyłając taką dyspozycję Usługodawcy za pośrednictwem kanałów kontaktowych wskazanych w Regulaminie.
 21. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, Usługodawca zwraca mu środki odpowiadające ilości niewykorzystanych punktów zgromadzonych w Portfelu jego Konta, w sposób i na zasadach określonych w pkt III. 10. Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści ezoteryczne publikowane w ramach Platformy Internetowej nie mają na celu obiektywnego opisu rzeczywistości, a stanowią subiektywne opinie autorów z zakresu ezoteryki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści ezoterycznych udostępnionych na Platformie Internetowej.
 2. Użytkownik lub Ekspert, zamieszczając treści (w tym opinie i odpowiedzi na nie) w Platformie Internetowej dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą tych treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób świadczenia Usług Ezoterycznych przez Ekspertów, jak również nie odpowiada za świadczenie usług przez dostawców usług telekomunikacyjnych;
  2. aktualność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych przez Ekspertów na Platformie Internetowej;
  3. naruszenie przez Użytkownika lub Eksperta praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich;
  4. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia;
  5. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub Eksperta z Platformy Internetowej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  6. utratę przez Użytkownika lub Eksperta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym wynikłych z Siły wyższej;
  7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym wynikłych z Siły wyższej,
  8. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  9. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek zablokowania dostępu do Platformy Internetowej lub usunięcia Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na rzecz Użytkowników naruszających Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika lub Eksperta i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Eksperta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia im dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił ich o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę statusu dostępności Eksperta w jego Profilu. Ekspert decyduje o statusie dostępności na jego Profilu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania udostępniania części funkcjonalności Platformy Internatowej, w tym dostępnych na niej usług lub całej Platformy Internatowej bez ostrzeżenia.

VI. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu oraz odrębnych regulaminów promocji opublikowanych w Platformie Internetowej w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie do Użytkownika;
  2. podawania w formularzu rejestracji wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania Usług Ezoterycznych;
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów;
  4. powstrzymania się od wykorzystywania Platformy Internetowej do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  5. powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Platformie Internetowej, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy Internetowej oraz niekorzystania z Platformy Internetowej w sposób uciążliwy dla Usługodawcy, Ekspertów lub innych Użytkowników;
  7. niewykorzystywania Platformy Internetowej i Usług Ezoterycznych w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w Platformie Internetowej treści, które:
  1. zostały zamieszczone przez Użytkownika w złej wierze, tj. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym Usługodawcy lub Eksperta;
  2. naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną danych osobowych, ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadają charakter obraźliwy bądź stanowią groźbę skierowaną do innych osób, zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. zawierają treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania;
  5. pozostają w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  6. naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Platformy Internetowej. W takim wypadku Usługodawca niezwłoczne podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, usunięcie z Platformy Internetowej treści będących przyczyną naruszenia oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Usługodawca zawiadomi właściwe organy ścigania.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Zarejestrowanym będącym Konsumentami możliwość zamieszczania na profilu Eksperta w Platformie Internetowej opinii o usługach ezoterycznych: CHAT, VideoCHAT, E-MAIL, TELEFON, CALLBACK, wykonanych przez danego Eksperta. Możliwość taka dotyczy tylko i wyłącznie Ekspertów, którzy wyrazili zgodę na publikowanie opinii na ich profilu. W przypadku pozostałych Ekspertów, możliwość dodawania jakichkolwiek opinii na ich profilach w Platformie Internetowej jest zablokowana.
 5. Możliwość zamieszczania na profilu Eksperta w Platformie Internetowej opinii o usługach ezoterycznych (CHAT, VideoCHAT, E-MAIL, TELEFON, CALLBACK) wykonanych przez danego Eksperta ma wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany zalogowany do swojego Konta. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z usług ezoterycznych danego Eksperta, w ciągu 7 dni od chwili skorzystania z danej usługi.
 6. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza opinię graficzną w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby gwiazdek oraz opinię opisową w formie tekstowej. Według wyboru Użytkownika Zarejestrowanego, opinia może zostać oznaczona jego pseudonimem ustanowionym w momencie rejestracji Konta lub zostać zanonimowana.
 7. Ekspert na prawo i możliwość odpowiedzi na opinię umieszczoną na jego profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. Treści opinii i odpowiedzi na nie są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Ezoteryczna nie jest usługą rezultatu, a usługą starannego działania, w związku z czym ocenie podlegać powinien być sam sposób wykonania usługi przez Eksperta.
 10. Użytkownik Zarejestrowany powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny. Opinie i odpowiedzi na nie powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą:
  1. być sprzeczne z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
  2. zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, erotycznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, homofobii oraz konfliktów między narodami;
  3. naruszać dóbr osobistych Eksperta, Usługodawcy lub osób trzecich;
  4. zawierać danych osobowych i kontaktowych Użytkowników/Ekspertów lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem Pseudonimu Użytkownika oraz Eksperta;
  5. zawierać zdjęć, linków (adresów URL) do stron internetowych, wyników testów materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;
  6. zawierać treści o charakterze reklamowym;
  7. naruszać praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;
  8. zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;
  9. być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Ekspert lub ktoś inny niż Użytkownik Zarejestrowany, który wyraża opinię;
  10. zawierać treści nieodnoszących się do opiniowanych Usług Ezoterycznych lub Ekspertów;
  11. zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;
  12. zawierać informacji handlowych lub stanowić informacji handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 11. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z Usług Ezoterycznych danego Eksperta;
  2. po upływie 7 dni od dnia skorzystania z Usług Ezoterycznych danego Eksperta;
  3. niezawierających opisu tekstowego;
  4. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  5. przez Użytkowników Zarejestrowanych, którzy skorzystali z Usług Ezoterycznych wyłącznie w celu wystawienia opinii (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Eksperta).
 12. Usługodawca dokonuje weryfikacji opinii i odpowiedzi na nie pod kątem zgodności z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, usunięcia lub edycji (poprzez usunięcie niedopuszczalnego fragmentu) opinii i odpowiedzi do niej, które:
  1. są niezgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  2. zostały wystawione do usługi E-MAIL wycenionej na 0 zł;
  3. wystawione są przez Użytkownika Zarejestrowanego, który został rozłączony z powodu zbyt małej ilości środków na Koncie, a Ekspert nie mógł udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w usłudze CHAT, VideoCHAT, TELEFON lub CALLBACK;
  4. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Ekspertowi lub do niewłaściwej Usługi Ezoterycznej, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  5. posiadają treść, która jednoznacznie wskazuje na pomyłkę, co do typu komentarza (niezgodność treści komentarza z oceną graficzną);
  6. posiadają treść, która zawiera znaki, powodujące, że stają się one nieczytelne, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych właściwych dla języka, w którym zostały wystawione.
 13. W przypadku nieopublikowania, usunięcia lub edycji (poprzez usunięcie niedopuszczalnego fragmentu) opinii lub odpowiedzi, Usługodawca zamieszcza na profilu danego Eksperta w Platformie Internetowej informację o dokonanej weryfikacji.
 14. Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez Użytkownika Zarejestrowanego będącego autorem opinii. Powinien on w tym celu skontaktować się z Usługodawcą przy pomocy wybranej formy kontaktu wskazanej w Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia opinii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem, na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.
 15. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za treści zawarte w opinii, a Ekspert za treści zawarte w odpowiedzi na nie.
 16. Usługodawca może zablokować ze skutkiem natychmiastowym Użytkownikowi korzystanie z Platformy Internetowej, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości funkcjonalności (w tym do niektórych lub wszystkich Usług Ezoterycznych) Platformy Internetowej, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji Konta na Platformie Internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Platformy Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Platformy Internetowej;
  3. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników kontrahentów lub Ekspertów,
  4. posiada zadłużenie z tytułu Usług Ezoterycznych świadczonych przez Ekspertów;
  5. dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie Platformy Internetowej.
 17. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany odblokowaniem dostępu do Platformy Internetowej powinien skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie w celu wyjaśnienia sprawy. Dostęp do Platformy Internetowej zostanie odblokowany przez Usługodawcę w przypadku wyjaśnienia przez Użytkownika sprawy i złożenia zapewnienia o powstrzymywaniu się w przyszłości naruszeń Regulaminu.

VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKSPERTA

 1. Usługodawca udostępnia Ekspertowi Platformę Internetową wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikom Usług Ezoterycznych. Ekspert zobowiązuje się do wykorzystywania Platformy Internetowej oraz ewentualnie innej udostępnionej przez Usługodawcę infrastruktury technicznej wyłącznie w celu świadczenia Usług Ezoterycznych, zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem Platformy Internetowej, zasadami prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa oraz zgodnie z Regulaminem.
 2. Ekspert zobowiązuje się do świadczenia Usług Ezoterycznych z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy oraz zgodnie z najwyższymi przyjętymi zasadami wykonywania usług tego rodzaju.
 3. Ekspertem może być osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat, nie była karana, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające mu świadczenie na rzecz Użytkowników Usług Ezoterycznych.
 4. Warunkiem świadczenia przez Ekspertów Usług Ezoterycznych w Platformie Internetowej oraz usług w zakresie sporządzenia horoskopów i artykułów ezoterycznych jest zawarcie z Usługodawcą umowy współpracy.
 5. Ekspert zobowiązany jest do umieszczenia prawdziwych, rzetelnych i nieprowadzających w błąd informacji na swoim profilu w Platformie Internetowej, w szczególności informacji dotyczących jego doświadczenia, umiejętności, specjalizacji i metod świadczenia Usług Ezoterycznych.
 6. Ekspert ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego w Platformie Internetowej, w tym na swoim profilu oraz za inne przygotowane przez niego treści, które zostały umieszczone w Platformie Internetowej przez Usługodawcę, w szczególności: treści horoskopów oraz artykułów publikowanych w dziale Artykuły i Poradniki oraz dziale Horoskopy Platformy Internetowej. Za treści umieszczone przez Eksperta w Platformie Internetowej odpowiada on na tych samych zasadach co Użytkownik, w szczególności w zakresie obowiązków oraz odpowiedzialności Eksperta za publikowane przez niego treści w Platformie Internetowej znajdują zastosowanie postanowienia pkt. VI. 1 - 3 oraz pkt. VI. 10 – 14 (w zakresie publikowanych odpowiedzi na opinie) Regulaminu.
 7. Ekspert nie może oferować Użytkownikom usług, które nie są przewidziane w Regulaminie, a także usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Ekspert nie może przekazywać Użytkownikom Platformy Internetowej prywatnych numerów telefonów, prywatnych adresów mailowych, prywatnych stron www, prywatnych stron na portalach społecznościowych, stron na portalach konkurencyjnych oraz nie może zachęcać Użytkowników Platformy Internetowej do korzystania z jego usług w serwisach konkurencyjnych, jak również nie może umawiać się z Użytkownikami Platformy Internetowej na prywatne spotkania w celu świadczenia Usług Ezoterycznych.
 9. Ekspert zobowiązany jest świadczyć Usługi Ezoteryczne osobiście.
 10. Ekspert oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie i pokrewne do materiałów przekazanych Usługodawcy w celu publikacji na Platformie Internetowej. W przypadku nierzetelności tego oświadczenia Ekspert zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych bezpośrednio do Usługodawcy oraz naprawienia mu wszelkich szkód.
 11. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji posiadanych przez Eksperta kwalifikacji z ogólnie pojętej dziedziny ezoteryki, jak również uprawniony jest do weryfikacji sposobu i jakości świadczenia Usług Ezoterycznych przez Eksperta na rzecz Użytkowników.
 12. Ekspert ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za zgodność świadczenia Usługi Ezoterycznej z umową.
 13. Usługodawca uprawniony jest do prezentowania oferty Eksperta również na innych platformach internetowych i za pośrednictwem innych wyszukiwarek.
 14. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Eksperta na rzecz Użytkowników oraz na rzecz Usługodawcy przekazywane jest Ekspertowi przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przez Użytkowników.
 15. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia Ekspertowi kwoty nienależnie pobranego wynagrodzenia z kwoty wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 16. Ekspert ma obowiązek ręcznie zmienić status dostępności na swoim profilu w sytuacji, gdy ma zajęty numer telefonu przez połączenie niezwiązane z Platformą Internetową lub gdy z innych przyczyn nie może świadczyć Usług Ezoterycznych w danym momencie.
 17. W przypadku naruszenia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Eksperta, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Eksperta do Platformy Internetowej lub do natychmiastowego rozwiązania z nim umowy współpracy.
 18. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia umowy współpracy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Ekspertem.
 19. Usługodawca informuje, iż co do zasady wszyscy Eksperci świadczący Usługi Ezoteryczne za pośrednictwem Platformy Internetowej są przedsiębiorcami. W przypadku, gdyby któryś z Ekspertów nie miał statusu przedsiębiorcy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany na profilu danego Eksperta.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Platformy Internetowej poprzez rejestrację na Platformie Internetowej, a także poprzez wysłanie SMS i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę na Platformie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, dopasowania treści Platformy Internetowej do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji na Platformie Internetowej.
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Platformy Internetowej mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres:rodo@wrozbyonline.pl. Użytkownicy Platformy Internetowej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Platformy Internetowej jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, który czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z RODO.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Platformy Internetowej zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności https://www.wrozbyonline.pl/polityka-prywatnosci oraz https://horoskop.wp.pl/home/polityka_prywatnosci

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTA

 1. Ekspert poprzez rejestrację na Platformie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu nawiązania współpracy z Platformą Internetową, umożliwienia obsługi usług Eksperta świadczonych poprzez Platformę Internetową, dopasowania treści Platformy Internetowej do Eksperta oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez Eksperta na Platformie Internetowej, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Ekspert podczas rejestracji na Platformie Internetowej.
 2. Wyrażenie zgody przez Eksperta na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Eksperci Platformy Internetowej mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Ekspert żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres:rodo@wrozbyonline.pl. Eksperci Platformy Internetowej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Platformy Internetowej jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, spółka 4C Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z RODO.

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie informacje zawarte w Platformie Internetowej objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z treściami Platformy Internetowej przez Użytkowników do ich użytku osobistego i innymi wypadkami dopuszczonymi w przepisach, wymaga zgody Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie Internetowej posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Ekspertów) celem zamieszczenia ich na Platformie Internetowej, o ile nie została zawarta z Ekspertem odrębna umowa przekazania praw autorskich.
 3. Prawa autorskie do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo, do układu i kompozycji tych elementów, rozwiązań technicznych i innych elementów strony www Platformy Internetowej, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również do programów udostępnionych za pośrednictwem Platformy Internetowej, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Platformę Internetową oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

XI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do następujących umów zawartych przez Użytkownika będącego Konsumentem:
  1. umowy o założenie Konta na Platformie Internetowej;
  2. umowy o Newsletter;
  3. umowy o udostępnienie możliwości korzystania z Usług Ezoterycznych Ekspertów za pośrednictwem Platformy Internetowej;
  4. umowy o świadczenie Usług Ezoterycznych przez Eksperta.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli (w tym również drogą elektroniczną) przed tym terminem. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania złożonego przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca lub Ekspert wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, jednocześnie Usługodawca informuje, że przystępując do korzystania z usług w terminie, w którym Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (14 dni), Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz usług i zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę lub Eksperta;
  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca lub Ekspert rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawca utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie Usług Ezoterycznych przez Eksperta, jeżeli Ekspert wykonał w pełni usługę na wyraźne i uprzednie żądanie Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zatem prawo do zwrotu ceny za wykonaną w pełni Usługę Ezoteryczną przez Eksperta, co nie pozbawia Użytkownika prawa do odstąpienia od pozostałych umów wskazanych w ust. 1 i zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych w Portfelu na Koncie Użytkownika.
 5. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą lub Ekspertem w ramach Platformy Internetowej, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Użytkownikowi usługi:
  1. wymagać zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody Użytkownika na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

XII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, w tym dotyczących Usług Ezoterycznych świadczonych przez Ekspertów oraz dot. płatności (doładowania punktów w Portfelu) można składać drogą pisemną na adres Usługodawcy (ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wrozbyoline.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać zwięźle przyczynę reklamacji, usługę której dotyczy oraz termin jej wykonania.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju, terminie, Ekspercie, który wykonał usługę oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa.
 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres tech@wrozbyonline.pl.

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to w zgodzie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do świadczenia usług w sytuacji obiektywnie uzasadnionej koniecznością zmiany warunków technicznych świadczenia usług,
  2. brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania usługi,
  3. zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które pociągają za sobą konieczność zmiany funkcjonowania Platformy Internetowej lub zmianę treści Regulaminu,
  4. prawomocne orzeczenie sądu lub decyzję organu administracji publicznej, które nakazują zmianę Regulaminu w określonej w nich części,
  5. istotne zmiany zakresu usług, w tym usług płatnych, tak by modyfikacja zakresu funkcjonalności usług odpowiadała obiektywnym wymogom zmieniającego się rynku usług takich jak oferowane usługi lub pozwalała oferować Użytkownikom unikalne funkcjonalności;
  6. konieczność zmiany postanowienia Regulaminu dotkniętego nieważnością.
 2. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez informację w Platformie Internetowej, w tym również na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi zmianami, oraz za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przesłanymi informacjami.
 4. Użytkownik, który nie godzi się na zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik składa na adres Usługodawcy biuro@wrozbyoline.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania usług za pośrednictwem Platformy Internetowej jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Zmiany dotyczące cen usług na Platformie Internetowej nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen usług na Platformie Internetowej.
 4. Niniejsza ujednolicona wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2024 r.
wp