Wp Horoskopy
Udzieliliśmy ponad 3 miliony porad
wp

Regulamin


DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisów Internetowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem usług Premium Rate.

 2. Serwisy Internetowe - serwisy internetowe dostępne pod adresem www.wrozbyonline.pl oraz serwis partnerski dostępny pod adresem horoskop.wp.pl

 3. Użytkownik - korzystająca z Serwisów Internetowych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

 4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Serwisach Internetowych.

 5. Usługodawca – 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709255.

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu cywilnego.

 7. Ekspert– osoba fizyczna korzystająca z Serwisów Internetowych w celach zarobkowych, poprzez udzielanie porad z zakresu ezoteryki.

 8. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).

 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Serwisów Internetowych jest 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-345), ul. Drewniana 7/5 (zwana dalej Usługodawcą).

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • warunki rejestracji i korzystania z konta w Serwisach Internetowych;

  • warunki pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami a Ekspertami;

  • warunki prezentowania oferty oraz informacji na temat Ekspertów i związanych z nimi usług świadczonych za pomocą Serwisów Internetowych oraz SMS i połączeń telefonicznych;

  • zasady reklamacji;

  • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;

  • zasady zmiany Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.wrozbyonline.pl/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.

 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy oraz Eksperci mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisów Internetowych przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisów Internetowych.

 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwisy Internetowe oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisów Internetowych oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 6. Usługodawca może organizować promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne w Serwisach Internetowych.


II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Celem działalności Serwisów Internetowych jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami, prezentowanie treści ezoterycznych, oraz udzielanie informacji o sposobie kontaktu z Ekspertami.

 2. Użytkownikiem Serwisów Internetowych mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Do korzystania z Serwisów Internetowych niezbędne są:

  • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

  • dostęp do poczty elektronicznej;

  • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies. Niektóre podstrony wymagają także najnowszej wtyczki Adobe Flash;

  • komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi - w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi video chat.

 4. Usługodawca udostępnia w ramach Serwisów Internetowych następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem: SMS CHAT oraz numerację 708xxxxxx oraz *74xxxx. . Podane sposoby komunikacji nie wymagają rejestracji Użytkownika.

 5. Usługodawca udostępnia w ramach Serwisów Internetowych następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Ekspertem: e-mail, chat, video-chat, callback, telefon.

 6. Usługa, o której mowa w ust. 4 powyżej jest odpłatna. Płatność pobierana jest przez Operatora Telefonii Komórkowej z którym Użytkownik ma podpisaną Umowę. Usługa jest dostępna tylko u Operatorów Telefonii Komórkowej działającej na terenie Polski.

 7. Usługa, o której mowa w ust. 5 powyżej jest odpłatna. Płatność za usługę następuje poprzez wydanie zgromadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego punktów. Ilość posiadanych punktów Użytkownik Zarejestrowany może w dowolnym momencie sprawdzić na indywidualnym koncie Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisach Internetowych.

 8. Konto można zasilić wybierając jedną z metod płatności podanych na portalu: przelewem bezpośrednim na rachunek Usługodawcy, przelewem elektronicznym, Paypal, SMS Mikropłatności.

 9. W przypadku usługi telefon opłata pobierana w Serwisach Internetowych nie zawiera w sobie standardowej opłaty za połączenie pobieranej przez Operatora Telekomunikacyjnego. Do kosztu usługi telefon podanego w Serwisach Internetowych, Operator Telekomunikacyjny nalicza opłaty jak za połączenie na numer stacjonarny zarejestrowany w Polsce w strefie numeracyjnej warszawskiej, zgodnie z cennikiem usług dla Użytkownika.

 10. Koszt Usługi podawany jest przy informacjach na temat danego Eksperta i może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy komunikacji i czasu jej trwania.

 11. Usługi świadczone przez Ekspertów nie są usługami świadczonymi w ramach Serwisów Internetowych, Serwisy Internetowe podaje wyłącznie informacje niezbędne do skorzystania z takich usług. Z uwagi na powyższe Usługodawca nie odpowiada za sposób świadczenie usług przez Ekspertów, jak również nie odpowiada za świadczenie usług przez dostawców usług telekomunikacyjnych.

 12. Chwilą zawarcia umowy o umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu nawiązania kontaktu z Ekspertem jest chwila wpłaty przez Użytkownika środków w sposób opisany w ust. 8 powyżej. Wpłata środków zostanie potwierdzona doładowaniem punktów na koncie danego Użytkownika Zarejestrowanego. Z chwilą zawarcia umowy, Użytkownik Zarejestrowany nabywa prawo do komunikowania się z Ekspertami za pośrednictwem Serwisów Internetowych na wskazanych w niniejszym Regulaminie warunkach. Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem umowy zawartej pomiędzy nim a Usługodawcą nie są usługi świadczone przez Ekspertów, zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tych usług.

 13. Brak możliwości skontaktowania się z wybranym Ekspertem po wpłaceniu środków z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu wpłaconych środków.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisów Internetowych bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Zarejestrowanych/Ekspertów w sytuacji gdy:

  • przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Serwisów Internetowych;

  • wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.

 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisów Internetowych w przypadkach określonych w pkt. 13

 16. Połączenia głosowe z Ekspertami na numery 708xxxxxx/ *74xxxx to połączenia o podwyższonej płatności (koszt za minutę połączenia znajduje się przy numerze w profilu Eksperta).

 17. Usługi SMS Premium kierowane do Ekspertów to wiadomości tekstowe o podwyższonej płatności (koszt SMS Premium za każdy wysłany SMS do 160 znaków, bez polskich znaków, znajduje się przy numerze w profilu Eksperta).

 18. Opłata za usługę e-mail podlega indywidualnej wycenie przez Eksperta. Użytkownik Zarejestrowany przed dokonaniem płatności akceptuje wycenę podaną przez Eksperta.

 19. Opłata za usługę chat, videochat, callback oraz telefon jest taryfikowana za każdą rozpoczętą minutę według indywidualnej stawki ustalonej przez Eksperta. Obowiązujące stawki są widoczne w profilu każdego Eksperta przed realizacją usługi.

 20. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

  • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

  • danych kontaktowych Użytkowników/ Ekspertów lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika oraz Eksperta;

  • adresów stron Internetowych;

  • treści o charakterze reklamowym.

 21. Usługodawca zastrzega prawo do nie publikowania komentarzy lub ocen w przypadku gdy:

  • oceny negatywne nie są poparte komentarzem;

  • oceny oraz komentarze zostały wystawione do usługi mail wycenionej na 0 zł;

  • Użytkownik się rozłączył z powodu zbyt małej ilości środków na koncie a Ekspert nie mógł udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w usłudze chat oraz callback.

 22. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

  • komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 20 powyżej;

  • komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Ekspertowi lub do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

  • treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (niezgodność treści komentarza z oceną);

  • komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w usłudze wyłącznie w celu wystawienia komentarza;

  • treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.


III. REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z usług e-mail, chat, video- chat, telefon (callback) jest dokonanie Rejestracji.

 2. Umowa na korzystanie z Serwisów Internetowych z Konsumentem zostaje zawarta poprzez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisów Internetowych zawierana jest z Konsumentem na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z siedmiodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika.

 3. Formularze Rejestracyjne są dostępne pod adresami www.wrozbyonline.pl/rejestracja dla Konsumentów oraz www.wrozbyonline.pl/rejestracja/wrozka dla Ekspertów.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.

 5. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane :

  • nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

  • nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;

 6. Dane osobowe Konsumentów/Ekspertów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisów Internetowych i korzystaniem z niego.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 8. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi newsletter’a wydawanego w formie elektronicznej przez Usługodawcę. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Usługodawcę. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.


IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Serwisu Internetowego poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym, a także poprzez wysłanie SMS i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@wrozbyonline.pl. Użytkownicy Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.

 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, spółka 4C Sp. z o. o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisów Internetowych zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności https://www.wrozbyonline.pl/kontakt/polityka_prywatnosci oraz https://horoskop.wp.pl/polityka_prywatnosci


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH EKSPERTA

 1. Ekspert poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu nawiązania współpracy z Serwisem Internetowym, umożliwienia obsługi usług Eksperta świadczonych poprzez Serwis Internetowy, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Eksperta oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez Eksperta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Ekspert podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.

 2. Wyrażenie zgody przez Eksperta na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Eksperci Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Ekspert żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@wrozbyonline.pl. Eksperci Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.

 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, spółka 4C Sp. z o. o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych przez Ekspertów w Serwisach Internetowych.

 2. Komentarze i opinie Użytkowników zamieszczane są wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników, ani za ich rzetelność i kompletność.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści opublikowane w ramach Serwisów Internetowych nie mają na celu obiektywnego opisu rzeczywistości, a stanowią subiektywne opinie autorów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści udostępnionych w Serwisach Internetowych.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Konsumenta/Eksperta praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.

 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Konsumenta/Eksperta i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Konsumenta/Eksperta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Konsumenta/Eksperta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta Użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę statusu w profilu Ekspert dla usług 708xxxxxx/ *74xxxx.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji oferty.


VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji konta Użytkownika w Serwisach Internetowych jest akceptacja Regulaminu oraz wprowadzenie w momencie rejestracji danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia w Serwisach Internetowych treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.

 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz, że nie będzie naruszał praw osób trzecich.

 4. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Usługodawca zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania.

 5. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisów Internetowych, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisów Internetowych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji w Serwisach Internetowych dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisów Internetowych naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisów Internetowych;

  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,

  • naruszył niniejszy Regulamin;

  • zadłużył się z tytułu usług świadczonych przez Eksperta;

  • dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie serwisu.

 6. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisów Internetowych nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 7. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres bok@wrozbyonline.pl.


VIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKSPERTA

 1. Ekspertem może być osoba fizyczna, która ukończyła 25 lat, nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Ekspert ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w swoim profilu oraz za inne przygotowane przez Eksperta treści, w szczególności: treści horoskopów, treści przygotowanych przez Eksperta do zamówionych usług na łamach Serwisów Internetowych oraz artykułów publikowanych w dziale Astroczytelnia Serwisów Internetowych.

 3. Warunkiem świadczenia przez Ekspertów umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów jest zawarcie z Usługodawcą umowy.

 4. Ekspert nie może oferować usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 5. Ekspert nie może przekazywać Użytkownikom Serwisów Internetowych prywatnych numerów telefonów, prywatnych adresów mailowych, prywatnych stron www, prywatnych stron na portalach społecznościowych, jak również nie może umawiać się z Użytkownikami Serwisów Internetowych na prywatne spotkania w celu świadczenia usługi objętej Serwisem Internetowych, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Usługodawcę.

 6. Ekspert zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy przez Usługodawcę.

 7. Ekspert oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie i pokrewne do materiałów przekazanych Usługodawcy w celu publikacji w Serwisach Internetowych. W przypadku nierzetelności tego oświadczenia Ekspert zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych bezpośrednio do Usługodawcy oraz naprawienia mu wszelkich szkód.

 8. Usługodawca uprawniony jest sprawdzić posiadanie przez Eksperta kwalifikacji z ogólnie pojętej dziedziny ezoteryki.

 9. Usługodawca uprawniony jest sprawdzić sposób świadczenia usług przez Eksperta na rzecz Konsumentów.

 10. Usługodawca uprawniony jest do prezentowania oferty Eksperta również na innych platformach internetowych i za pośrednictwem innych wyszukiwarek.

 11. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Eksperta na rzecz Konsumentów, przekazywane jest Ekspertowi za pośrednictwem Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przez Konsumentów, a jest jedynie pośrednikiem przekazującym wynagrodzenie.

 12. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia Ekspertowi kwoty nienależnie pobranego wynagrodzenia z kwoty wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.

 13. Ekspert ma obowiązek ręcznie zmienić status w swoim profilu w sytuacji gdy ma zajęty numer telefonu przez połączenie niezwiązane z Serwisem Internetowym lub gdy z innych przyczyn nie może odebrać telefonu w danym momencie.

 14. W sprawach nie objętych Regulaminem, obowiązują postanowienia umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Ekspertem.


IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Ekspertów) celem zamieszczenia ich w Serwisach Internetowych, o ile nie została zawarta z Ekspertem odrębna umowa przekazania praw autorskich.

 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisów Internetowych, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisów Internetowych podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.

 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisów Internetowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.


X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:

  • o założenie indywidualnego konta w Serwisach Internetowych;

  • o newsletter;

  • o świadczenie usługi pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Konsumentami a Ekspertami.

 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj.

 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  • w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.

 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą w zakresie Serwisów Internetowych, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.


XI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów Internetowych oraz płatności można składać na adres 4C Sp. z o. o. z siedzibą na ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju, terminie, Ekspercie, który wykonał usługę oraz ewentualnym numerze telefonu za pośrednictwem którego została wykonana usługa.

 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres tech@wrozbyonline.pl.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Serwisów Internetowych jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 3. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisów Internetowych lub oferty Usługodawcy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisów Internetowych.

 4. Użytkownicy Zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mają 14 dni od dnia wysłania powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisów Internetowych poprzez likwidację Konta Użytkownika lub pisemne wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie.

 5. Zmiany dotyczące cen usług w Serwisach Internetowych nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen usług w Serwisach Internetowych.

 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

wp